ആക്കോളി കുറിപ്പുകള്‍ by ആക്കൊളി പൊറ്റമ്മാള്‍

 

കാലം നമുക്കായി കാത്ത്‌ വെച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഒരു സ്വപ്നാടകന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിന്നുമുള്ള കുറിപ്പുകൾ……